O Timingu

ZGODOVINA

Začeli smo kot TRIM SERVIS:

Prvi začetki našega delovanja segajo v leto 1970. Osnovni motiv za ustanovitev Trim servisa je bilo izvajanje športnih programov, ki so se pripravljali v strokovni službi Mestne zveze za telesno kulturo Ljubljane.

Ustanovitelja Trim servisa sta bila Mestni sindikalni svet in Mestna zveza za telesno kulturo.

Trim servis je izvajal vse Rekreativne akcije v Ljubljani in programe športne rekreacije. Tako smo vse strokovne programe, ki so se pripravljali v strokovni službi Mestne zveze za telesno kulturo preko Trim servisa prenašali v prakso. Poleg akcij pa se je v letu 1975 izredno razvila športna rekreacija v delovnih organizacijah. Animacija šporne rekracije in uvedba redne vadbe v delovne kolektive je prinesla izredno zanimanje za športno rekreativna tekmovanja. Trim servis, kot posebna organizacija v okviru Mestne zveze, pa je prevzel izvedbo vseh rekreativnih tekmovanj v Ljubljani.

Vzporedno s programi športno rekreacijskih akcij in tekmovanj so se razvijali tudi drugi programi športa. Še posebno obsežen program je bil program tekmovanj šolskih športnih društev, ki so bila organizirana v Mestni zvezi za telesno kulturo kot Center šolskih športnih društev. Tudi program izvajanja šolskih športnih društev je potekal preko Trim servisa.

V letu 1975 je Trim servis v celoti prevzela Mestna zveza za telesno kulturo.

V letu 1979 so bile ukinjene vse izvajalske naloge v okviru občinskih zvez. Naloge občinskih zvez in mestnega Trim servisa so se prenesle na osnovnotelesne kulturne organizacije. Oprema in programi Trim servisa so se prenesli v Narodni dom.

Nadaljujemo kot Timing Ljubljana:

V letu 1982 se je Trim servis preimenoval v Timing Ljubljana. Nadaljevali so se izvajalski programi, pričeli pa smo z razvojem tehnologij in uvajanjem računalniške opreme pri izvedbi tekmovanj. To leto je bila prelomnica v delovanju Timing Ljubljana.

Nadaljni bistven napredek v razvoju sega v leto 1987 z nakupom nove elektronske opreme za Balkanske atletske igre.

Zaradi novih zahtev in uvajanja novih tehnologij v športne panoge smo postali edina merilna ekipa v Sloveniji, pa tudi v takratni Jugoslaviji, ki je bila sposobna izvajati meritve po mednarodnih kriterijih.

Postali smo uradni merilci Atletske zveze Slovenije, pokrivali smo več kot polovico programa Smučarske zveze Slovenije, v celoti prevzeli programe izvedb republiških tekmovanj šolskih športnih društev, ter programe šolskih športnih tekmovanj srednjih šol Ljubljane in atletskih šolskih pokalov.

Zaradi specializacije naših programov in težav pri realizaciji finančnih obveznosti v okviru Narodnega doma smo leta 1990 izstopili iz Narodnega doma, se osamosvojili in samostojno stopili na pot razvoja tehnologije, informatike in izvedb zahtevnejših tekmovanj.

Ves razvoj je temeljil na honorarnem in amaterskem delu. Povečanje obsega in zahtevnost programov sta zahtevala profesionalizacijo Timinga. Najprej smo zaposlili strokovnega sodelavca za področje elektronike, kasneje pa še strokovnega sodelavca za področje programske opreme.

V letu 1991 smo se iz enotne skupne službe v okviru Zveze Telesno-kulturnih organizacij mesta Ljubljane in z ukinitvijo Telesno-kulturnih skupnosti preoblikovali v dve organizacijski enoti: v izvajalsko službo in Športno zvezo Ljubljane. Zaradi hitrega organizacijskega preobrata je bil Timing Ljubljana na začetku nosilec Izvajalske službe. Vsi dotedanji programi otroškega varstva, šolskega športa, rekreativnih akcij in tekmovanj so prišli v izvajalsko službo. Po strokovni odločitvi takratnega Mestnega sekretariata za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, otroško varstvo in šport se je izvajalska služba preoblikovala v javni zavod Agencijo za šport in športno društvo Timing Ljubljana. Programi otroškega varstva, šolskega športa in športno-rekreativnih akcij so ostali v okviru javnega zavoda Agencije za šport Ljubljana. Vsi programi tehnologije, informatike, razvoja in izvedb zahtevnejših prireditev ter tehnične opreme pa so prešli na Timing Ljubljana.

Leto 1994 je naslednja prelomnica z nabavo prvega velikega alpha-numeričnega semaforja v Sloveniji, ki je omogočil, da je Ljubljana lahko kandidirala za največje športne prireditve. Dve prireditvi, ki sta nas uvrstili v svetovni vrh merilnih ekip sta Svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki in Evropsko mladinsko prvenstvo v atletiki.

Trend razvoja se nadaljuje tudi v leto 2000 z nabavo popolnoma nove tehnologije merjena s čipi za množične športno rekreativne prireditve. Tako smo s pogodbenimi obveznostmi v okviru FICR in Championchip merilcev prisotni tudi v Evropi. Naslednje postaje v razvoju so Evropsko prvenstvo v krosu, Evropski festival mladine (EYOD) na Bledu, maraton v Budimpešti in ne nazadnje tudi Ljubljanski maraton, ki smo ga pripeljali ob bok velikih evropskih maratonov.

Vse o naših projektih, sodelovanjih in aktivnostih najdete v zavihku REFERENCE.