Posodobljeno 27.3.2024 11:03
Rezultati (Lenex datoteka)
 
M/MŽ/W
Prosto/FreeProsto/Free
50mFinaleMIŠtartnaRezultati 50mFinaleMEŠtartnaRezultati
50mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 50mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
100mFinaleMIŠtartnaRezultati 100mFinaleMEŠtartnaRezultati
100mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 100mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
 
Prsno/BreastPrsno/Breast
50mFinaleMIŠtartnaRezultati 50mFinaleMEŠtartnaRezultati
50mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 50mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
 
Mešano/MedleyMešano/Medley
100mFinaleMIŠtartnaRezultati 100mFinaleMEŠtartnaRezultati
100mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 100mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
 
Prosto/Free štafetaProsto/Free štafeta
4 x 50mDirektno finaleMIŠtartnaRezultati 4 x 50mDirektno finaleMEŠtartnaRezultati
Rezultati (Lenex datoteka)
 
1 - Srednje šole - 27.3.2024 - 9:00
1.M/M100m Mešano/MedleyPredtekmovanje9:00SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
2.Ž/W100m Mešano/MedleyPredtekmovanje9:15SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
3.M/M100m Prosto/FreePredtekmovanje9:25SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
4.Ž/W100m Prosto/FreePredtekmovanje9:40SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
5.M/M50m Prosto/FreePredtekmovanje9:50SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
6.Ž/W50m Prosto/FreePredtekmovanje10:10SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
7.M/M50m Prsno/BreastPredtekmovanje10:20SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
8.Ž/W50m Prsno/BreastPredtekmovanje10:30SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
1.M/M100m Mešano/MedleyFinale10:35SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
2.Ž/W100m Mešano/MedleyFinale10:40SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
3.M/M100m Prosto/FreeFinale10:45SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
4.Ž/W100m Prosto/FreeFinale10:50SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
5.M/M50m Prosto/FreeFinale10:55SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
6.Ž/W50m Prosto/FreeFinale10:55SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
7.M/M50m Prsno/BreastFinale11:00SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
8.Ž/W50m Prsno/BreastFinale11:05SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
9.M/M4 x 50m Prosto/FreeDirektno finale11:05SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
10.Ž/W4 x 50m Prosto/FreeDirektno finale11:15SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati