Posodobljeno 5.4.2023 10:50
Rezultati (Lenex datoteka)
 
M/MŽ/W
Prosto/FreeProsto/Free
50mFinaleMIŠtartnaRezultati 50mFinaleMEŠtartnaRezultati
50mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 50mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
100mFinaleMIŠtartnaRezultati 100mFinaleMEŠtartnaRezultati
100mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 100mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
 
Prsno/BreastPrsno/Breast
50mFinaleMIŠtartnaRezultati 50mFinaleMEŠtartnaRezultati
50mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 50mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
 
Mešano/MedleyMešano/Medley
100mFinaleMIŠtartnaRezultati 100mFinaleMEŠtartnaRezultati
100mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 100mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
 
Prosto/Free štafetaProsto/Free štafeta
4 x 50mDirektno finaleMIŠtartnaRezultati 4 x 50mDirektno finaleMEŠtartnaRezultati
Rezultati (Lenex datoteka)
 
1 - Srednje šole - 5.4.2023 - 9:00
1.M/M100m Mešano/MedleyPredtekmovanje9:00SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
2.Ž/W100m Mešano/MedleyPredtekmovanje9:15SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
3.M/M100m Prosto/FreePredtekmovanje9:20SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
4.Ž/W100m Prosto/FreePredtekmovanje9:35SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
5.M/M50m Prosto/FreePredtekmovanje9:45SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
6.Ž/W50m Prosto/FreePredtekmovanje9:55SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
7.M/M50m Prsno/BreastPredtekmovanje10:05SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
8.Ž/W50m Prsno/BreastPredtekmovanje10:15SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
1.M/M100m Mešano/MedleyFinale10:20SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
2.Ž/W100m Mešano/MedleyFinale10:25SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
3.M/M100m Prosto/FreeFinale10:30SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
4.Ž/W100m Prosto/FreeFinale10:35SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
5.M/M50m Prosto/FreeFinale10:40SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
6.Ž/W50m Prosto/FreeFinale10:40SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
7.M/M50m Prsno/BreastFinale10:45SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
8.Ž/W50m Prsno/BreastFinale10:50SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
9.M/M4 x 50m Prosto/FreeDirektno finale10:50SREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
10.Ž/W4 x 50m Prosto/FreeDirektno finale10:55SREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati