Posodobljeno 15.4.2022 13:39
Rezultati (Lenex datoteka)
 
M/MŽ/W
Prosto/FreeProsto/Free
100mFinaleMIŠtartnaRezultati 100mFinaleMEŠtartnaRezultati
100mFinaleMIŠtartnaRezultati 100mFinaleMEŠtartnaRezultati
100mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 100mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
100mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 100mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
 
Prsno/BreastPrsno/Breast
50mFinaleMIŠtartnaRezultati 50mFinaleMEŠtartnaRezultati
50mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 50mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
 
Mešano/MedleyMešano/Medley
100mFinaleMIŠtartnaRezultati 100mFinaleMEŠtartnaRezultati
100mPredtekmovanjeMIŠtartnaRezultati 100mPredtekmovanjeMEŠtartnaRezultati
 
Prosto/Free štafetaProsto/Free štafeta
4 x 50mDirektno finaleMIŠtartnaRezultati 4 x 50mDirektno finaleMEŠtartnaRezultati
Rezultati (Lenex datoteka)
 
1 - Srednje šole - 14.4.2022 - 9:00
1.M/M100m Mešano/MedleyPredtekmovanjeSREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
2.Ž/W100m Mešano/MedleyPredtekmovanjeSREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
3.M/M100m Prosto/FreePredtekmovanjeSREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
4.Ž/W100m Prosto/FreePredtekmovanjeSREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
5.M/M100m Prosto/FreePredtekmovanjeSREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
6.Ž/W100m Prosto/FreePredtekmovanjeSREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
7.M/M50m Prsno/BreastPredtekmovanjeSREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
8.Ž/W50m Prsno/BreastPredtekmovanjeSREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
1.M/M100m Mešano/MedleyFinaleSREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
2.Ž/W100m Mešano/MedleyFinaleSREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
3.M/M100m Prosto/FreeFinaleSREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
4.Ž/W100m Prosto/FreeFinaleSREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
5.M/M100m Prosto/FreeFinaleSREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
6.Ž/W100m Prosto/FreeFinaleSREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
7.M/M50m Prsno/BreastFinaleSREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
8.Ž/W50m Prsno/BreastFinaleSREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati
9.M/M4 x 50m Prosto/FreeDirektno finaleSREDNJEŠOLCIŠtartnaRezultati
10.Ž/W4 x 50m Prosto/FreeDirektno finaleSREDNJEŠOLKEŠtartnaRezultati